Hopp til hovedinnhold

Mer om Tylldalen bygdetun

  • gammelt hus på tylldalen bygdetun
Tylldalen Bygdetun
TYLLDALEN BYGDETUN


Stiftelsen Tylldalen Bygdetun ble stiftet på et møte på samfunnshuset 13. mai 1974 etter kunngjøring fra bygdeutvalget. Det ble besluttet å godta et tilbud fra Ingmar Øvergaard, Hanestad om å kjøpe husa og de gjenstandene som han ved hjelp av Jon Nybroen hadde samlet i Nordre Prestgar'n. Kjøpesummen ble kr. 60.000,- for eiendom og løsøre, og skjøtet på gnr. 21 bnr. 70 ble tinglyst på olsokdagen 1974.

Bygninger og grunn.

Opprinnelig besto bygdetunet av husa i Prestgar'n, slik disse ble overtatt fra Øvergaard. Flesteparten hadde Øvergaard samlet inn rundt i bygda og fått satt opp i tunet sist på 50-tallet.

HOVEDBYGNINGEN har stått i Prestgar'n opprinnelig, og er nær 500 år gammel. Revet til botnen og lagt opp igjen høsten 1957. Arbeidet ble gjort av Lars Negård, Olav Negård, Odd M. Eggen og Arne Nybroen. Stua er utstyrt med kleve og ram, og av hugg i tømmeret har man kunnet studere seg fram til at den er framiddelalderen.

TILBYGGET (RESTAURANTEN) ble oppført sommeren 1989 av en dugnadsgjeng med Eldar Graven som arbeidsleder.

STABBURET FRA KLOKKARSTU ble flyttet og satt opp på tunet høsten 1957. Arbeidet ble utført av Erling Øverby, Lars Negård og Ansten Eggen. Buret ble plassert lengst mot sør av de to bura, og står nå øverst. Buret er ca. 180 år gammelt og særegent i stilen.

"KJERKJESTUA" ble flyttet fra Solli (Olav Negård) i 1959. Arbeidet ble stort sett gjort av de samme som hadde flyttet de andre husa. Nytt jordtak lagt høsten 1988. Stua skal være vel 300 år gammel. Etter tradisjonen gjorde huset før 1736 (da "Vår Forløsers Kirke" nedunder bakkene ble tatt i bruk) tjeneste som tylldølenes kirke. Den må da ha stått på det gamle kirkestedet i bygda, ca. 200 meter sør for bygdetunet. Deretter ble stua flyttet ned til den nye kirka og gjort om til kirkestue - og tjente rundt 1832 også som skolehus for omgangsskolen. I 1933-34 ble stua revet og solgt til Olav Negård som bolighus på Solli. Etter flere flyttinger er altså stua kommet tilbake nesten til "gamle tomter".

STALLÅVEN FRA NEATE (RØNNINGEN) ble også flyttet i 1959, lagt opp igjen og fikk jordtak. Samtidig fikk Klokkarstuburet og Kjerkjestua jordtak. I 1988 - 1989 ble det lagt nye golv i flere av rommene v/Røe & Rønningen byggelag.

BURET FRA HAUALUND (Ola L. Lund) ble flyttet i 1960. Arbeidet ble gjort av Arne Nybroen og Lars Negård. Buret ble plassert nordafor Klokkarstuburet, og står nå ytterst av bura.

DOEN FRA TØLLØVSRØ ble også flyttet i 1960, av Arne Nybroen og Lars Negård. BUA har vært i Prestgar'n fra før. Den ble revet og lagt opp igjen på samme tomt i 1961, men snudd slik at inngangen ble mot sør, mot før fra sør-øst. Bua sto da nesten vegg i vegg med "Goro - stua" som var mellom bua og hovedbygningen.

GRAVSBUA litt vest for Damtjønna nord for Kommern ble restaurert sommeren 1975 av Arne Nybroen. Denne ljørbua står på sin opprinnelige plass.

KLOKKETÅRNET I KORHAUGEN ble reist sommeren 1976. Klokka ble kjøpt inn i 1975 for kr. 2.600,-.

TRONSHALL ble kjøpt i 1976 fra U.L. Uredd for en symbolsk sum på kr. 5.000,-. Ungdomslaget hadde bygd Tronshall i 1936, etter at gamle Tronshall brant ned året før. Da det nye Tylldalen Samfunnshus sto ferdig først på 70-tallet, var Tronshalls første glansperiode slutt, og husets skjebne var nok ei tid nokså uviss. Blant annet ble huset i flere år leid ut til Nord-Østerdal Pelsdyrforlag som pelsingssentral. Etter kjøpet er Tronshall satt i stand igjen, og tjener nå som egnede lokaler for blant annet VEVSTUA og utstillinger. Vinteren 1990-91 ble nordveggen kledd, tak/pipe reparert og takrenner lagt v/byggm. Hallstein Tronsmoen.

BADSTUA I GJETLA ble gitt av Oddny og Kjell Godtland i 1976. Den ble restaurert i 1979 på sin opprinnelige plass.

KVENNHUSET kom opp ved bekken ovafor tunet i 1977. Huset hadde opprinnelig sin plass ved Tysla mellom Hokstadbakken og Høyberget, og ble gitt av Kristen Høiberget Eggen. Kverna kostet kr. 13. - 14.000,-

LÅVEN I SØGÅRD ble gitt av Toralf Søgård i 1978. I 1982 ble låven flyttet til ny tomt ovafor de andre husa i Søgård. I 1989 ble det lagt nye golv v/Røe & Rønningen byggelag. Torvtak ble lagt på dugnad høsten 1990, arbeidsleder var Eldar Graven.

RØDSENGET (jordstykket nordafor Tronshall) ble kjøpt av Kjellaug og Lars Eggen i 1980, for kr. 5.000,- Skjøtet for gnr. 10 bnr. 27 inneholder en klausul om at eiendommen ikke kan bebygges med gamle hus uten selgernes samtykke innen et tidsrom på 20 -tjue år fra overdragelsen.

BURA i Prestgar`n ble snudd i 1983. KLOKKARSTUBURET står nå øverst.

NYTT UTHUS VED TRONSHALL sto ferdig med torvtak i 1983.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2