Hopp til hovedinnhold

Vedtekter for Sara Oust venneforening. Stiftet 27.11.2019.

§1 Formål

Formålet er å utvikle interesse for og kunnskap om haugianerkvinnen Sara Oust. Vi ønsker å sette de verdiene og holdningene som hun og haugianerbevegelsen i Nord-Østerdal stod for inn i vår tid.

§2 Styret

Venneforeningens styre består av inntil seks styremedlemmer. Leder velges på årsmøtet mens resten av styret konstituerer seg selv. Valgperioden er to år. Styremedlemmene velges slik at henholdsvis to og tre går ut annethvert år. Det velges to varamedlemmer med funksjonstid på et år.

§3 Valgkomité

Venneforeningen skal ha en valgkomite på inntil tre medlemmer. Valgperioden er to år. Medlemmene velges slik at et medlem går ut annethvert år. Valgkomiteen velges etter innstilling fra styret.

§4 Årsmøte

Ordinært årsmøte holdes som regel innen utgangen av november og kunngjøres senest fire uker før møtet. Endelig innkalling sendes senest to uker i forkant. Årsmøtet skal behandle årsberetning, handlingsplan for kommende periode, årsregnskap og innkomne forslag, fastsette kontingent samt foreta valg. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest tre uker før.

Endring av vedtektene eller oppløsning av venneforeningen kan bare skje i ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 flertall av de fremmøtte. Dersom foreningen blir oppløst skal foreningens midler anvendes til virksomhet som er i samsvar med formålet. Det er årsmøtet som må fatte slikt vedtak.

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller etter ønske fra minst 1/5 av medlemmene.

§5 Medlemmer

Medlemmer av venneforeningen er de som betaler kontingent fastsatt av årsmøtet.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1