Legdsbok fra 1847

Gamle dagers måte å sørge for eldre og andre som ikke kunne livberge seg sjøl, var legd. Legdslemmene gikk da fra gard til gard og bodde noen få dager på hvert sted. Slik delte lokalsamfunnet på omsorgen for vedkommende.

Fattigkommisjonen måtte sette opp ei liste for hver legdslem som viser hvor han eller hun skulle bo til enhver tid. Og lengden på oppholdet på hver gard var bestemt ut fra størrelsen på garden.
     I våre historiske arkiver fins et par skriftlige eksempler på hvordan dette var organisert. Dette er svært så sjeldne dokumenter å komme over. Blant anna har vi ei enkel, lita bok – noen ark sammenbundet med hyssing – som viser hvordan legdslem Arne Embretsen Leet fra Fåset skulle vandre rundt fra gard til gard i Tynset. Her er opplista alle gardene i hovedsognet, når han skulle ankomme hvert sted, og hvor mange dager han skulle være der. Boka er tilordna i 1847. Lista starter 1. januar 1848 og går nesten ut året 1850. Da hadde han vandra hele bygda rundt og vært innom alle gardene.
     I innledninga i boka står det:

              Liste
hvorefter Arne Embretsen
Leet haver at gaae om som Lægds
-lem i Tønset Hovedsogn i følge
Fatigcommisions-beslutning af
7de Desember 1847…

Bak i boka fins ei opplisting av legdslem Arne Embretsens få eiendeler:

De Klædningsstykker og Andet, som Arne E. Leet har, ere: Skjorter af Uld, Kortbuxer, Langbuxer, Trøier, 2 Underveste, Par Strømper, Halstørklæde, gl. Halsbind, Strømpebaand, Par Skoe, " Buxesæhler, Huer af Bunding. Kingos Psalmebog

Som vi ser eide han kun noen klær og ei salmebok!

Den gamle legdsordninga opphørte omkring 1900. Da var det i stor grad slutt på omgangslegd, og fastlegd hadde overtatt, inntil det på begynnelsen av 1900-talet vart bygd aldersheimer.