Tidlige planer på Tverrfjellet

Undersøkelsene av forekomsten på Tverrfjellet starta med diamantboring sommeren 1957. I 1960-61 vart det bygd et sjaktanlegg og drevet ned ei skråsjakt. Fra denne vart det drevet (vannrette) orter. I 1965 vart det bestemt å bygge ut Tverrfjellet gruver, og bygginga av det anlegget som mange husker begynte.
     Det fins i arkivet tegning av ei mulig utbygging i tilknytning til det nevnte skråsjaktanlegget. Som mange vil sjå, var det ei langt større utbygging som vart realisert fra 1965. På denne tegninga er oppredningsanlegget lagt i tilknytning til skråsjakttårnet. Men tanken om siloer under dagen og jernbanetunnel med sidespor fra Dovrebana inn under disse inngikk i disse tidlige planene. Dette vart som kjent realisert som en del av utbygginga i 1960-åra.
     Tegninga er udatert, men må være fra tidlig i 1960-åra. Her gjengis et utsnitt av tegninga, som også har inntegna stollene fra skråsjakta vestover på nivåene 1 – 4. Og skråsjakta er her tegna til under nivå 4. Heltrukne linjer er vel synk (sjakt) og stoller drevet på tegningstidspunktet, mens stipla linjer betegner planlagte sådanne.
     Det som synes å være drevet ned i synken på tegninga er vel 200 meter. Og på styremøte i Folldal Verk AS 31.8.1962 vart det informert om at sjakta var drevet 180 meter. Altså kan tegninga være fra sist på 1962.