32: Rekruttering av arbeidere i Amerika

Noe korrespondanse i arkivet etter The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd. viser at selskapet omkring 1915 gjorde forsøk på å rekruttere arbeidere blant utvandra nordmenn i Amerika. Det var en del kommunikasjon om dette med Stordø Gruber, så dette selskapet hadde antageligvis prøvd det før. Det vart inngått ei avtale med en agent der borte, og det skulle ordnes slik at de han skrev kontrakt med om arbeide for The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd., skulle arbeidsgiveren bekoste reisa på fra Amerika til Folldal, og så skulle dette trekkes i lønna. Det vart også inngått avtale med Den norske Amerikalinje om hjemreisa fra Amerika. Nedenfor gjengis et brev til rederiet angående denne ordninga.
     Det ser imidlertid ut til at dette forsøket på rekruttering av arbeidstakere ikke lyktes noe særlig. I hvert fall viser en rask gjennomgang av en protokoll over inntatte arbeidere nesten ingen med tidligere oppholdssted i Amerika. Gjennom første året etter at ordninga synes å skulle starte i 1915 er det bare en som er oppgitt å ha kommet fra Amerika. Det gjelder Johan J. Tagg, med fødested Herjedalen, som vart inntatt i arbeidet i oktober 1915. Hans siste oppholdssted oppgis til ”Ny York”. Men han oppgis også å ha hjemstavn Folldal, så han må ha arbeidet ei god stund i Folldal før han reiste til Amerika.