Samer i Nord-Østerdalen

I år feirer vi at det er 100 år siden det første samiske landsmøte ble avholdt i en metodistkirke i Trondheim. Initiativet kom fra sør-samisk hold. Den sør-samiske kulturen er en del av Nord-Østerdalens historie og samtid, og vi ønsker, i første omgang, å markere jubileet med en torsdagskveld på Ramsmoen.

  • Samer.tif

Torsdagskveld i Fjøset på Ramsmoen -  2. februar klokka 19.00.

Leif Braseth gir oss et innblikk i sørsamisk historie basert på hans egen utgivelse Samer sør for midnattssola fra 2014. Braseths bok er den første omfattende og helhetlige framstillinga av Sør-Samenes historie i Skandinavia. Sørsamisk historie er annerledes enn den nordsamiske, og sør-samer stod bak opprettelsen av noen av de første samiske organisasjonene. Deres historie er viet lite oppmerksomhet i skole og offentlighet sammenlignet med samene i nord. Foredraget ledsages av bilder.

Marie Kristine Lorentzen gir oss foredraget «Samisk bosetting i Svakhen Sitje (Elgå Reinbeitedistrikt) fra 1800-tallet og fram til i dag». Marie Lorentzen er oldebarn av Daniel Mortenson (se bildet): skolemann, redaktør og foregangsmann i organisering av samer både i Norge og Sverige. Mortenson var blant initiativtakerne og deltok aktivt på det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917, der han blant annet holdt foredrag om reinbeitesaken og behovet for en mer rettferdig reindriftslov.

Foto gjengitt med tillatelse fra Samien Sijte.

Kaffe og biteti.

Velkommen!